تبلیغات
وکالت آنلاین - لایحه قانون جامع وكالت 3
چهارشنبه 13 شهریور 1392  10:57 ب.ظ
توسط: vekalat Online

ماده ۱۵۰- دادسرای انتظامی در کنار هر دادگاه انتظامی تشکیل میشود. ریاست دادسرا با دادستان می باشد و می تواند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد. معاونان و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می نمایند.

ماده ۱۵۱- دادستان انتظامی به وسیله هیات مدیره از میان وکلایی که دارای شرایط مقرر برای اعضای دادگاه انتظامی باشند، برای مدت سه سال انتخاب میشود.

ماده ۱۵۲- معاونان دادستان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلائی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند.

۱- داشتن لااقل سی سال سن
۲- داشتن لااقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک یا قضاوت
۳- نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محکومیت کیفری موثر
۴- نداشتن سوء شهرت

تبصره – در صورت تعدد معاونین یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره به عنوان معاون اول تعیین خواهد شد.

گفتار سوم – آئین رسیدگی انتظامی
ماده ۱۵۳- تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اعلام تخلف توسط رئیس قوه قضائیه، رئیس کانون یا اطلاع دادستان انتظامی آغاز میشود.
تبصره ۱– در صورتی که یکی از مقامات قضائی در رسیدگی به موضوعی که نزد وی مطرح می باشد، از وکیل یا کارآموز تخلفی مشاهده نماید مراتب را به دادسرای انتظامی مربوط اعلام می کند.
تبصره ۲- گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.

ماده ۱۵۴ – مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف ویا آخرین اقدام تعقیبی دو سال است.

ماده ۱۵۵- حضور همزمان طرفین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی، موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است.

ماده ۱۵۶- کلیه شکایات و گزارشات در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان، باید در دبیرخانه مربوط ثبت شده، بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال گردد. به دستور دادستان یک نسخه تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن برای وکیل یا کارآموز مورد تعقیب از طریق پست سفارشی فرستاده یا حضورا به وی تحویل می شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم نمایند.

تبصره ۱- دادسرا مکلف است پیش از ارسال یا ابلاغ تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن به وکیل مورد تعقیب، از طریق مقتضی در خصوص صحت و سقم شکایت و گزارش و ادله آن از شاکی یا هر مرجع دیگری با رعایت حریم خصوصی و شان افراد تحقیق کند.

ماده ۱۵۷ – اوراق پرونده های انتظامی شماره گذاری میشود. شاکی و وکیل مورد تعقیب میتوانند به هزینه خود از آنها فتوکپی تهیه نمایند به استثنای اوراقی که جنبه محرمانه داشته باشد.

ماده ۱۵۸- پس از وصول پاسخ شکوائیه یا گزارش ویا انقضای مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحیه وکیل مورد تعقیب، دادستان یا معاون اول وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی دادیاران ارجاع می نمایند.

تبصره ۱- چناچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل مورد تعقیب، مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- جهات رد دادستان، معاونان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین گردیده است.

ماده ۱۵۹- دادسرا می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادها عمومی اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه نماید. مراجع مزبور مکلف هستند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را در اسرع وقت در اختیار دادسرا قرار دهند مگر آنکه از اسناد سری و طبقه بندی شده باشند. همچنین دادستان می تواند به یکی از دادیاران ماموریت دهد از پرونده وکیل مورد تعقیب در مراجع یاد شده گزارش تهیه نماید.

ماده ۱۶۰- تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت متضمن جنبه کیفر بوده و تفکیک جنبه انتظامی آن ممکن نباشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی می نماید و مراتب را به شاکی اطلاع می دهد. چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز در مرجع صالح شکایت خود را مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می گردد. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی راسا به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد.

ماده ۱۶۱- در صورت فوت یا حجر وکیل مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف می شود.

ماده ۱۶۲- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی به طرفین، رئیس کانون و دادستان عمومی محل استقرار کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراض دارند ظرف ۱۰روز کتبا به دادسرا تسلیم نمایند. در این صورت پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاد میشود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، راسا رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت قرار صادره را تائید خواهد نمود. تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی است.

ماده ۱۶۳- دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز می نماید. در صورتی که دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد کیفرخواست تنظیم و پرونده از طریق دفتر دادسرا جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس دادگاه انتظامی می رسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد حل اختلاف با دادگاه انتظامی خواهد بود و رای دادگاه متبع می باشد. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.

ماده ۱۶۴- دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازتهای انتظامی تا درجه ۳ باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر نماید و در صورتی که وکیل مزبور خود را متخلف نداند، می تواند برابر مقررات این قانون به قرار صادره اعتراض نماید تا در دادگاه انتظامی رسیدگی شود.

ماده ۱۶۵- کیفر خواست باید در دو نسخه تنظیم و متصمن عنوان و دلایل تخلف و تاریخ وقوع آن و مواد استنادی باشد. دفتر دادگاه نستخه دوم کیفرخواست را جهت ابلاغ به وکیل مورد تعقیب، به ترتیب مقرر در ماده ۱۵۶ ارسال خواهد نمود تا پاسخ کتبی خود را ظرف مهت های مقرر در همان ماده تسلیم دفتر دادگاه نماید.

ماده ۱۶۶- پس از وصول پاسخ یا انتقضا مهلت مقرر، حسب دستور رئیس دادگاه، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می گردد. چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حکم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هر گاه دادگاه اخذ توضیح از هر یک از طرفین را لازم بداند و یا بنا به درخواست یکی از طرفین با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت مینماید.

ماده ۱۶۷- عدم حضور هر یک از طرفین، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. احکام دادگاه انتظامی در هر حال حضوری محسوب می شود.

ماده ۱۶۸- تشکیل جلسه دادگاه انتظامی منوط به حضور رئیس دادگاه و لااقل یکی از اعضای دیگر است و اتخاذ تصمیم همواره با نظر اکثریت اعضا امکان پذیر است.

ماده ۱۶۹- در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی نقائصی در پرونده مشاهد نماید می تواند ضمن تعیین موارد نقض، رفع آنها را از دادسرا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهار نظر جدید پرونده را به دادگاه اعاده خواهد داد.

ماده ۱۷۰- عضو دادگاه در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نماید و طرفین نیز می توانند او را رد کنند:

۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبق سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی ویا شاکی باشد.

۲- عضو دادگاه قبلا زمان رسیدگی وکیل پرونده ای باشد که وکیل مورد تعقیب یا شاکی در آن بعنوان وکیل دخالت داشته است.

۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دو ا ز طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد.
۴-عضو دادگاه قبلا بواسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی، سمت قضائی، حکمیت یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهار نظر کتبی کرده باشد.

ماده ۱۷۱- دادگاه فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسدگی به دادسرا اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۷۲- دادستان انتظامی یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه در جلسه رسیدگی حضور خواهند یافت.

ماده ۱۷۳- احکام دادگاه انتظامی مبنی بر محکومیت به مجازات های تا درجه ۲ قطعی و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهد است. شاکی و محکوم علیه از مجازتهای درجه ۴ به بالاتر و همچنین رئیس کانون و دادستان انتظامی از احکام برائت حق درخواست تجدیدنظر را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه به آنان یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده ۱۵۶ است.

ماده ۱۷۴- مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه انتظامی کانون وکلا دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده ۱۷۵- در صورتی که رییس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس یا دادستان انتظامی کانون مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل و کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را بخواهد. هیات مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم از اعضاء درخواست تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. در این صورت رئیس کانون موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون مربوط ارجاع می نماید. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای بلافاصله قابل اجراست.

ماده ۱۷۶- وکیل یا کارآموز می تواند از رای دادگاه انتظامی مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدید نظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق، درخواست کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظر خواهد دارد.
تبصره – مدت تعلیق وکیل حداکثر ۶ ماه می باشد و پس از آن این مدت تنها برای یک بار با اعمال مجدد ماده قبل امکان پذیر است.

ماده ۱۷۷- در صورتی که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب جرمی کیفرخواست صادر شود، دادستان صادره کننده کیفرخواست باید رونوشت آن را به کانون متبوع بفرستد. رئیس کانون رونوشت کیفرخواست را مستقیما به دادگاه انتظامی ارسال می دارد. در صورتیکه دادگاه انتظامی ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی باشئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می نماید.

ماده ۱۷۸ – چنانچه آرای صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی هر کانون نسبت به موضوع واحد، متهافت باشد، حسب درخواست رییس کانون ملی موضوع در هیات عمومی دادگاه های انتظامی کلیه کانون ها با حضور حداقل سه چهارم اعضاء اصلی و علی البدل تشکیل می گردد مطرح میشود. هر یک از دو رای متهافت که مورد پذیرش اکثریت نسبی هیات مزبور واقع گردد در امور مشابه برای شعب دادگاه انتظامی کانون ها لازم الاتباع میباشد مگر آنکه با اعتراض ذینفع در دادگاه عالی انتظامی قضات رای مزبور نقض شود.

بخش هفتم – سایر مقررات
ماده ۱۷۹- وکیل باید همواره واجد شرایط قانونی برای اشتغال به امر وکالت باشد. چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس کانون ملی، بنا به جهات موجهی در صلاحیت وکیل از جهت دارا بودن شرایط مزبور تردید نمایند، از محکمه عالی انتظامی وکلای متشکل از رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان رئیس محکمه و دو نفر از قضات دیگر این دادگاه به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر از اعضای دادگاه های انتظامی وکلا به انخاب رئیس کانون ملی رسیدگی به صلاحیت وکیل را درخواست مینمایند.

ماده ۱۸۰- هر گاه مطابق ماده قبل صلاحیت وکیل مورد تردید قرار گیرد، موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از دادستان انتظامی قضات به عنوان رئیس و دو نفر از قضات دادسرای انتظامی قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر از وکلا به انتخاب رئیس کانون ملی ارجاع میشود. کمیسیون که در محل کانون ملی تشکیل می شود به طریق مقتضی موضوع را بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه به محکمه عالی گزارش خواهد کرد.

ماده ۱۸۱- هر گاه کمیسیون کارشناسی دارا نبودن شرایط قانونی را مدلل بداند، باید بلافاصله تعلیق وکیل مزبور را از محکمه عالی درخواست نماید. محکمه عالی نیز بدون فوت وقت به این موضوع رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۱۸۲- محکمه عالی انتظامی وکلا که در محل دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل می شود، چنانچه پس از بررسی گزارش کمیسیون کارشناسی و استماع مدافعات و اظهارات وکیل که در صلاحیت وی تردید شده است، با نظر اکثریت اعضا رای بر عدم صلاحیت وکیل صادر نمایند، حسب مورد او را به محرومیت دائم یا موقت از شغل وکالت محکوم خواهند کرد. این احکام قطعی است.

ماده ۱۸۳- در صورت فوت یا حجر وکیل، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسنادی نزد وکیل داشته اند، دادستان شهرستان مربوط دستور تحویل آنها را به صاحبان می دهد. تحویل با تنظیم صورت مجلسی در حضور متصدی امور متوفی یا محجور و در صورت استنکاف ایشان، در حضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوط، صورت می گیرد و نسخه ای از آن به متصدی مزبور داده میشود.

ماده ۱۸۴- هر گاه قضات دادگاه ها و دادسراها در اجرای مفاد این قانون اهمال و مسامحه ای مشاهده نمایند یا وکیل را فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص دهند موظفند بدون تاخیر مراتب را به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند.

ماده ۱۸۵- وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی کسانی که دارای پروانه وکالت نیستند از هر گونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع هستند از قبیل اینکه خود را اصیل در دعوی قلمداد نمایند. متخلف به حبس تعزیری از شش ماه الی یکسال و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود. در این مورد کانون محلی وکلا نیز می تواند بعنوان شاکی خصوصی اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۸۶- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۱۸۷- با تصویب این قانون، مواد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ که مغایر با این قانون باشد و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ وسایر قوانین و مقررات در موارد مغایر منسوخ و ملغی اثر است/ب۱۲۱


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
http://viabiovit.com/comprar-viagra-internet.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:53 ق.ظ

Great material. Cheers.
viagra order online uk online pharmacy sildenafil where can i buy viagra pills how to get viagra buy viagra in china buy viagra without presc best site to buy viagra where to buy viagra buy viagra next day delivery uk how to get viagra online
babecolate.com/how-to-buy-generic-cialis-usa.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:34 ب.ظ

Nicely put. Regards!
cialis 5 mg buy can i take cialis and ecstasy il cialis quanto costa cialis lowest price cialis 5 mg effetti collateral canadian drugs generic cialis cialis savings card purchase once a day cialis prix cialis once a da cialis diario compra
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:36 ق.ظ

Whoa tons of useful advice!
cipla cialis online prix cialis once a da where to buy cialis in ontario cialis 20 mg best price buy brand cialis cheap cialis super kamagra what is cialis cialis 20 mg cost prezzo di cialis in bulgaria cialis generic tadalafil buy
Buy generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:23 ب.ظ

Thank you. Useful information!
does cialis cause gout american pharmacy cialis recommended site cialis kanada cialis cuantos mg hay only best offers cialis use cialis 5mg safe site to buy cialis online try it no rx cialis try it no rx cialis female cialis no prescription
Viagra online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:31 ب.ظ

Amazing tons of terrific knowledge.
order viagra online cheap prescription viagra uk purchase viagra online buy viagra cheapest price viagra buy online buy generic viagra no prescription buy viagra online uk cheap buy online viagra uk viagra side effects where to buy viagra online uk
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:12 ق.ظ

Helpful information. Appreciate it.
when can i take another cialis cialis online nederland cialis herbs non 5 mg cialis generici side effects of cialis click here take cialis discount cialis cialis australian price cialis canada cialis arginine interactio
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 07:35 ق.ظ

Wow a good deal of fantastic data!
buy cialis online cheapest female cialis no prescription cialis side effects dangers generic cialis cialis herbs cialis name brand cheap how do cialis pills work online prescriptions cialis i recommend cialis generico generic cialis at walmart
Cialis canada
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:18 ب.ظ

Thank you! I enjoy this!
when will generic cialis be available where cheapest cialis dosagem ideal cialis the best site cialis tablets we like it cialis price preis cialis 20mg schweiz cialis generico postepay cialis bula order generic cialis online achat cialis en europe
disney crossy road hack
چهارشنبه 27 دی 1396 10:42 ب.ظ
سبک شما بسیار منحصر به فرد است در مقایسه با افراد دیگر که من از آن خواسته ام.
با تشکر از ارسال زمانی که شما فرصت، حدس زدن
من فقط این صفحه را نشانه گذاری خواهم کرد.
Orville
جمعه 17 آذر 1396 09:14 ب.ظ
It's in reality a great and helpful piece of information. I'm happy that
you simply shared this helpful information with us.
Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
وکیل
شنبه 11 شهریور 1396 03:45 ب.ظ
ممنون بابت مطالب مفیدتون...
وکیل
شنبه 11 شهریور 1396 03:45 ب.ظ
ممنون بابت مطالب مفیدتون...
Foot Complaints
شنبه 14 مرداد 1396 01:42 ب.ظ
Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout
out and say I truly enjoy reading through your articles.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with
the same subjects? Thanks!
Foot Problems
دوشنبه 9 مرداد 1396 03:02 ب.ظ
Wow, incredible weblog layout! How long have you been running a blog for?
you make running a blog glance easy. The total glance of your site
is fantastic, let alone the content!
https://florinebillinghurst.wordpress.com/2015/03/
شنبه 7 مرداد 1396 02:02 ب.ظ
Excellent, what a weblog it is! This blog provides valuable facts to us, keep it up.
How much can you grow from stretching?
یکشنبه 25 تیر 1396 10:28 ب.ظ
We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your website provided us with valuable info to work on.
You have done an impressive process and our entire
group will likely be thankful to you.
How much can you grow from stretching?
یکشنبه 25 تیر 1396 10:25 ب.ظ
We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your website provided us with valuable info to work on.
You have done an impressive process and our entire
group will likely be thankful to you.
Cruz
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 07:09 ق.ظ
I comment when I especially enjoy a article on a website or if I have something to valuable to
contribute to the conversation. It is a result of the
fire displayed in the article I read. And on this post وکالت آنلاین - لایحه قانون جامع وكالت 3.
I was excited enough to post a commenta response :-P I do have a few questions for you if it's allright.

Could it be just me or does it look as if like some of these
responses look like written by brain dead people? :
-P And, if you are posting on additional social
sites, I'd like to follow everything new you have to
post. Would you make a list the complete urls of your community pages like your linkedin profile,
Facebook page or twitter feed?
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 12:13 ب.ظ
Hi! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of people that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Thank you
manicure
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 09:44 ب.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i
subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal.
I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear
idea
BHW
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 11:25 ق.ظ
Keep this going please, great job!
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:10 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my website thus i came
to “return the favor”.I'm trying to find things to improve my
website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:43 ق.ظ
Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very
techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking
about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?
With thanks
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:34 ق.ظ
Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am going through issues
with your RSS. I don't understand the reason why I can't join it.
Is there anybody having identical RSS issues? Anyone that knows the
solution can you kindly respond? Thanx!!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:25 ب.ظ
I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area .
Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web
site. Studying this info So i'm happy to show that I have a very just right uncanny feeling I discovered exactly
what I needed. I so much definitely will make certain to do not forget this website and give
it a look regularly.
BHW
سه شنبه 15 فروردین 1396 10:55 ب.ظ
It's the best time to make a few plans for the long
run and it's time to be happy. I have learn this put up and if I may just I wish to suggest you some fascinating issues or
suggestions. Perhaps you can write next articles relating to this article.
I wish to read even more things approximately it!
BHW
یکشنبه 13 فروردین 1396 12:28 ب.ظ
If you would like to take a good deal from this piece of writing then you have to apply such methods to your won webpage.
تخفیف ریحون
چهارشنبه 19 آبان 1395 02:12 ق.ظ
تخفیف ویژه 10 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 10 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 10 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 10 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 10 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 10هزار تومن پرداخت میکنید
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

آرش
دوشنبه 7 تیر 1395 02:16 ب.ظ
سلام

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

به منم سر بزن!

منتظرم!


امیر بهروزی
دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 12:44 ب.ظ
با سلام
یکی از دوستان سابقم (که تازه هم با قید وثیقه آزاد شده) مدتی است بخاطر یک سوتفاهم مدام با شماره های مختلف تهدید و فحاشی ناموسی میکند.چندین بار هم به درب منزل آمد که با تهدید و فحاشی و پس از تماس با 110 قرار کرد.هر از چند روزی هم تو خیابان دنبالم میکنه و فحاشی میکنه.
از او شکایت کردم و بعد از سه بار ابلاغ و عدم حضور حکم جلب عادی گرفتم که بازهم حضور نداشت و بعد از صورتجلسه کردن عدم حضور قاضی نوشت《 رسید شود》
و وقتی توضیح خواستم گفتند دیگه خود دادگاه پیگیری میکنه ولی یک ماه طول می شه
ولی مزاحمتهای شخص همچنان ادامه دارد و آرامش را از خودم و خانواده ام گرفته
میخواستم بدونم دادگاه دقیقا چکاری میخواد انجام بده و آیا میتوانم کاری کنم که روند پیگیری سریعتر انجام بشه
واقعا مستأصل شده ام و کل زندگیم بهم ریخته
ممنون پیشم بهم زود جواب بدید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30